Privacyverklaring

In deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u over welke persoonlijke gegevens wij bij uw bezoek aan onze website verwerken en welke rechten u heeft. Wij verzoeken u daarom de volgende informatie aandachtig te lezen.

Persoon-Gerelateerde gegevens is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw adres en communicatiegegevens of uw e-mailadres.

Onder Verwerking wordt verstaan elke bewerking of reeks bewerkingen, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, met elkaar in overeenstemming brengen of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

De betrokken Persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

Verantwoordelijke of "voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

De Gebruiker omvat alle categorieën van betrokkenen. Daaronder vallen onze zakenpartners en andere bezoekers van onze website.

Voor de gebruikte termen verwijzen we ook naar de definities in artikel 4 van de basisregelgeving inzake gegevensbescherming (DSGVO). De gebruikte termen, zoals "gebruiker", moeten op een genderneutrale manier worden opgevat.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke

  ACE Stoßdämpfer GmbH
  Albert-Einstein-Str. 15
  DE - 40764 Langenfeld

  Tel: +49 (0)2173 - 9226-10
  Fax: +49 (0)2173 - 9226-19
  E-Mail info@ace-int.eu

  Vertegenwoordigers van de verantwoordelijke zijn de directeuren Jürgen Roland, Dr. Peter Kremer en Mark Wilhelms

 2. Gegevensbeschermingsfunctionaris

  U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op datenschutz@ace-int.eu  of via ons postadres met de toevoeging "Functionaris voor gegevensbescherming".

 3. Verwerking van persoonsgegevens
  1. Bezoek onze website
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Wanneer u onze website bezoekt, geeft uw browser om technische redenen ook bepaalde gegevens door aan onze webserver. Het gaat hierbij om de volgende gegevens (zogenaamde serverlogbestanden):

    • IP-adres
    • Datum en tijdstip van de aanvraag
    • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
    • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
    • Besturingssysteem en de toegangsstatus / HTTP-statuscode ervan
    • Overgedragen hoeveelheid gegevens
    • Website waarvan de aanvraag afkomstig is ("refferer URL")
    • Browser, taal en versie van de browsersoftware
   2. Rechtsbasis van de verwerking

    De opslag van deze gegevens in logbestanden is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te waarborgen. Zij dienen om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

   3. Juridische basis van de verwerking

    Wij verzamelen deze gegevens op basis van ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, lid f, DSGVO om onze website te kunnen weergeven en de veiligheid ervan te kunnen garanderen.

   4. Duur van de opslag

    Informatie in de logfiles wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) gedurende maximaal 52 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor het bewijs, mogen niet worden gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

    Als wij uw aanvraag via het contactformulier of per e-mail gebruiken op basis van uw toestemming, bewaren wij de verzamelde gegevens van elke aanvraag gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de voltooiing van uw aanvraag of totdat u uw toestemming intrekt.

    Erfolgt die Anfrage über das Kontaktformular bzw. per E-Mail im Rahmen einer vertraglichen Beziehung, speichern wir die erhobenen Daten jeder Anfrage für die Dauer von zehn Jahren ab Ende des Vertragsverhältnisses.

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de toekomst te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail of per contactformulier contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Stuur een herroeping naar info@ace-int.eu. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van een contact met ons, worden in dat geval gewist overeenkomstig de bewaartermijnen.

  2. Online-Shop
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Als u een zakelijke klant bent en onze online shop wilt gebruiken, dient u een gebruikersaccount aan te maken. U kunt het gebruiken om toekomstige bestellingen sneller te plaatsen, meerdere verzendadressen op te slaan en uw bestelgeschiedenis te bekijken.

    In beide gevallen verwerken wij de volgende gegevens: Aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, BTW-nummer, bedrijf, straat, adresbijlage, postcode, plaats, land, telefoon, fax.

   2. Doel van de gegevensverwerking

    De gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een bestelling en voor het verlenen van contractuele diensten.

   3. Rechtsbasis van de verwerking

    Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO.

   4. Duur van de opslag

    De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Bewaringsverplichtingen vloeien voort uit commerciële en fiscale redenen. Volgens de wettelijke voorschriften vindt de opslag plaats voor 6 jaar overeenkomstig § 257, lid 1, HGB (commerciële brieven, boekhouding) en voor 10 jaar overeenkomstig § 147, lid 1, AO (bijv. boekhouding, commerciële en zakelijke brieven, fiscaal relevante documenten).

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    Als u een gebruikersaccount heeft aangemaakt, kunt u dit op elk moment laten verwijderen.

    De gegevens die in verband met een bestelling worden verwerkt, zijn onderworpen aan commerciële en fiscale bewaarverplichtingen. De gebruiker kan dus geen bezwaar maken.

  3. Contactformilier en e-mail contact
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Op onze website vindt u een contactformulier waarmee u een bezoek of terugbellen kunt aanvragen. U kunt ook de nieuwe ACE-catalogus bestellen.

    Als u deze optie gebruikt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Dit betekent de volgende gegevens: bedrijf, voornaam, achternaam, functie, telefoonnummer, faxnummer, straat, postcode, plaats, land, e-mail adres en website.

    U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres info@ace-int.eu op onze website. De verzamelde informatie is noodzakelijk om het verzoek te verwerken. Bovendien kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken die u noodzakelijk acht voor de verwerking van het verzoek om contact. In dat geval worden de e-mailgegevens en de persoonsgegevens van de gebruiker die voor dit doel worden doorgegeven, opgeslagen, evenals alle informatie die in de e-mail staat.

    In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het gesprek en de behandeling van het verzoek.

   2. Doel van de gegevensverwerking

    De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de afwikkeling van het contact alsmede voor de behandeling van uw verzoek. In het geval van contact per e-mail vormt dit tevens het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. alsmede uw toestemming via het verzendproces De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

    Voor zover uw aanvraag betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met ons, wordt de verwerking uitgevoerd met het oog op de uitvoering van het contract op basis van Art. 6 (1) lit. b AVG. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar de verwerking van uw verzoek is niet mogelijk zonder de informatie van de verplichte velden te verstrekken. Voor zover u deze gegevens niet wenst te verstrekken, verzoeken wij u op een andere manier contact met ons op te nemen.

   3. Rechtsbasis van de verwerking

    Wanneer u contact met ons opneemt (via het contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt voor de afwikkeling van de contactaanvraag en de afwikkeling van de contactaanvraag conform art. 6 lid 1 sub b) DSGVO.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende dialoog met de gebruiker is beëindigd. De dialoog wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan de dialoog niet worden voortgezet. Stuur uw herroeping naar info@ace-int.eu. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

  4. Sollicitaties (carrière)
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Als u geïnteresseerd bent om voor ACE Stoßdämpfer GmbH te werken, kunt u zich online aanmelden. Onder het menu-item "Jobs & Career" vindt u vacatures die wij hebben geadverteerd. U kunt ons ook een open sollicitatie sturen.

    Als u zich per e-mail bij ons aanmeldt, verwerken wij de gegevens die u bij ons hebt ingediend om de aanvraagprocedure uit te voeren.

    Uw persoonlijke gegevens kunnen worden ingezien door de personeelsdienst en de afdeling die verantwoordelijk is voor het invullen van de vacature.

   2. Doel van de gegevensverwerking

    Wij verwerken persoonsgegevens voor het besluit over het aangaan van een arbeidsverhouding, in het bijzonder voor het selectieproces van geschikte kandidaten en de administratieve uitvoering van de sollicitatieprocedure.

   3. Rechtsbasis van de verwerking

    Rechtsbasis is § 26 lid 1 BDSG-neu.

   4. Duur van de opslag

    Als de aanvraag tot een arbeidsverhouding leidt, verwerken wij deze gegevens voor de uitvoering van een arbeidsverhouding. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in onze personeelsadministratie.

    Indien de sollicitatie niet tot een arbeidsverhouding leidt, worden deze gegevens 3 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure gewist, rekening houdend met de termijn voor het instellen van een vordering in het kader van de AGG, tenzij de sollicitant overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het DSGVO en artikel 7 van het DSGVO toestemming heeft gegeven voor de langdurige opslag van zijn persoonsgegevens om zo nodig ook in geval van een nieuwe vacature in aanmerking te kunnen komen voor een nieuwe sollicitatieprocedure.

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    De informatie die u ons toestuurt kan te allen tijde op verzoek worden vernieuwd of verwijderd. Om dit te doen, stuur een e-mail naar karriere@ace-int.eu. Dit is niet van toepassing als u in een lopende sollicitatieprocedure heeft gesolliciteerd naar een specifieke functie bij ons. In dit geval bewaren wij de door u voor deze functie verstrekte informatie tot het einde van de wettelijke termijnen voor het indienen van een klacht (in het bijzonder § 15 AGG).

  5. Cookies
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen schadelijke software zoals virussen. Cookies bevatten een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser op een unieke manier te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd. Deze website maakt gebruik van tijdelijke en permanente cookies.

    1. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het gaat hierbij met name om zogenaamde sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie toe te wijzen. Wanneer u terugkeert naar onze website, kan uw computer herkend worden. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.
    2. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
   2. Doel van de gegevensverwerking

    Wij gebruiken cookies om onze website aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken, te verbeteren en om aanvragen te versnellen. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend. Dit omvat bijvoorbeeld inloggegevens en winkelwagenfuncties.

   3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

    De rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO.

   4. Duur van de opslag

    Sessiecookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

    Permanente cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    Als gebruiker heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u ervoor zorgen dat cookies helemaal niet worden opgeslagen of aan het einde van uw internetsessie automatisch worden verwijderd. Selecteer hiervoor "geen cookies accepteren" in de instellingen van uw browser. In Microsoft Internet Explorer selecteert u "Tools > Internet-opties > Privacy > Instellingen"; in Fire-fox selecteert u "Tools > Instellingen > Privacy > Cookies"; als u een andere internetbrowser gebruikt, raadpleegt u de helpfunctie van de browser voor instructies over hoe u cookies kunt voorkomen en verwijderen.

    Houdt er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

    Daarnaast wordt u bij uw eerste bezoek aan dit domein via een cookie-consent-banner gevraagd of en welke cookies u accepteert. U kunt alle cookies accepteren of bepaalde categorieën uitsluiten. Als u een cookiecategorie uitsluit, worden deze cookies niet voor u ingesteld. U heeft ook de mogelijkheid om uw cookie-instellingen te wijzigen. Klik hiervoor op "Cookie-instellingen" in de voettekst van deze website.

  6. Webanalyse

   De op onze website gebruikte analysediensten worden hieronder opgesomd. Via de geïntegreerde tool voor toestemmingsbeheer hebt u de mogelijkheid uw toestemming voor de analysediensten individueel te bevestigen of in te trekken voordat u de website gebruikt.

   1. Google Analytics
    1. Aard en omvang van de verwerking

     Wij maken gebruik van Google Analytics, aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als een analysedienst voor de statistische evaluatie van ons online-aanbod. Dit omvat bijvoorbeeld het aantal weergaven van ons online-aanbod, bezochte subpagina's en de verblijfsduur van bezoekers.

     Google Analytics maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om het gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

     Deze informatie wordt onder meer gebruikt om rapporten over de activiteit op de website op te stellen.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Wij verwerken gegevens met behulp van Google Analytics voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens artikel 6 (1) lid a. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=nl?hl=nl.

  7. Google Analytics Remarketing
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij hebben componenten van DoubleClick by Google op onze website geïntegreerd. DoubleClick is een merk van Google, waaronder voornamelijk speciale online marketingoplossingen aan reclamebureaus en uitgevers worden verkocht. DoubleClick by Google draagt gegevens over aan de DoubleClick-server, zowel bij elke impressie als bij kliks of andere activiteiten.

    Elk van deze gegevensoverdrachten leidt tot een cookieverzoek aan de browser van de betrokkene. Indien de browser dit verzoek aanvaardt, plaatst DoubleClick een cookie in uw browser.

    DoubleClick gebruikt een cookie-ID die nodig is voor het technische proces. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om te registreren welke advertenties reeds in een browser zijn weergegeven, om dubbele plaatsingen te voorkomen. Voorts stelt de cookie-ID DoubleClick in staat conversies te registreren. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd indien een DoubleClick-advertentie eerder aan een gebruiker werd getoond en de gebruiker vervolgens een aankoop doet op de website van de adverteerder met dezelfde internetbrowser.

    Een DoubleClick cookie bevat geen persoonsgegevens, maar kan aanvullende campagne-id's bevatten. Een campagne-id wordt gebruikt om de campagnes te identificeren waarmee u op andere websites al in contact bent geweest. In het kader van deze dienst verkrijgt Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om provisieoverzichten te genereren. Google kan onder andere bijhouden dat u op bepaalde links op onze website heeft geklikt. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van DoubleClick, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van DoubleClick by Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Wij verwerken uw gegevens met behulp van de Double-Click cookie voor het optimaliseren en tonen van reclame op basis van uw toestemming volgens artikel 6 (1) lid a AVG. U geeft uw toestemming door het gebruik van cookies in te stellen (cookiebanner / toestemmingsmanager), waarmee u ook te allen tijde uw herroeping met werking voor de toekomst kunt verklaren conform artikel 7 (3) AVG. De cookie wordt onder andere gebruikt om voor de gebruiker relevante reclame te plaatsen en te tonen en om rapporten over reclamecampagnes op te stellen of deze te verbeteren. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van onze website oproept waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt uw browser automatisch door de betreffende DoubleClick-component gevraagd om gegevens aan Google door te geven ten behoeve van online-reclame en de afrekening van commissies. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens door te geven.Als u ons uw toestemming niet geeft, is een bezoek aan onze website zonder beperkingen mogelijk, maar het is mogelijk dat niet alle functies volledig beschikbaar zijn.

   3. Duur van de opslag

    De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  8. Google Services
   1. Aard en omvang van de verwerking

    We gebruiken Google-services van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, om toegang te krijgen tot aanvullende services en gegevens van Google Ireland Limited. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt doorgegeven aan Google Ireland Limited. Let op: er is een apart gedeelte in dit privacybeleid voor elke extra service die we gebruiken van Google Ireland Limited.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van Google-services is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij het optimaliseren van ons online-aanbod op grond van artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring voor Google Services: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  9. Google Tag Manager
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt om website tags te beheren via één interface en stelt ons in staat om de exacte integratie van diensten op onze website te controleren.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in het optimaliseren van ons online aanbod volgens artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

  10. Google Webfonts
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als een dienst om lettertypes voor ons online aanbod te leveren. Om deze lettertypes te verkrijgen, maakt u verbinding met servers van Google Ireland Limited, waarbij uw IP-adres wordt doorgegeven.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een uniforme levering alsmede de optimalisatie van ons online aanbod volgens artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google Fonts: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  11. Google AdWords
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij hebben Google Ads op onze website geïntegreerd. Google Ads is een dienst van Google Ireland Limited om gerichte advertenties aan gebruikers te tonen. Google Ads maakt gebruik van cookies en andere browser technologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

    Google Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Google Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiegegevens, zoals uw gebruikersagent, worden aan de provider doorgegeven.

    Als u geregistreerd bent bij een dienst van Google Ireland Limited, kan Google Ads het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google Ireland Limited of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

    In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Wij verwerken uw gegevens met behulp van Google Ads voor de optimalisatie van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens artikel 6 paragraaf 1 lid a. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google Ads: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  12. Gstatic
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij gebruiken Google CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Google CDN is een dienst van Google Ireland Limited, die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

    Een CDN helpt om inhoud van ons online-aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google CDN in stand te houden.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisatie van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google CDN: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  13. Google reCAPTCHA
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij hebben onderdelen van Google reCAPTCHA op onze website geïntegreerd. Google reCAPTCHA is een dienst van Google Ireland Limited en stelt ons in staat om te onderscheiden of een contactverzoek afkomstig is van een natuurlijke persoon of geautomatiseerd is door middel van een programma. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven. Bovendien registreert Google reCAPTCHA de browsetijd en muisbewegingen van de gebruiker om geautomatiseerde verzoeken te onderscheiden van menselijke verzoeken. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google reCAPTCHA te behouden.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. voor bescherming bij het indienen van formulieren volgens artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  14. CDNJS
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij gebruiken CDNJS om de inhoud van onze website correct af te leveren. CDNJS is een dienst van Cloudflare, Inc. die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

    Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met de hulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Cloudflare, Inc, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van CDNJS te handhaven.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisatie van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Cloudflare, Inc. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van CDNJS: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

  15. Cloudflare CDNJS
   1. Aard en omvang van de verwerking

    We gebruiken Cloudflare CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Cloudflare CDN is een dienst van Cloudflare, Inc. die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

    Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met de hulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Cloudflare, Inc, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Cloudflare CDN te handhaven.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Cloudflare, Inc. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van CDNJS: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

  16. AWS S3
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij gebruiken AWS S3 om de inhoud van onze website op de juiste manier af te leveren. AWS S3 is een dienst van Amazon Web Services, Inc. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website.

    Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud oproept, brengt u een verbinding tot stand met servers van Amazon Web Services, Inc. waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw user-agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van AWS S3 te handhaven.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Amazon Web Services, Inc. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor AWS S3: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls.

  17. AWS CloudFront
   1. Aard en omvang van de verwerking

    We gebruiken AWS CloudFront om de inhoud van onze website op de juiste manier af te leveren. AWS CloudFront is een dienst van Amazon Web Services, Inc. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website.

    Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud oproept, brengt u een verbinding tot stand met servers van Amazon Web Services, Inc. waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw user-agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van AWS CloudFront in stand te houden.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Amazon Web Services, Inc. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van AWS CloudFront: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls.

  18. Userlike
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij hebben onderdelen van het klantencommunicatieplatform Userlike op onze website geïntegreerd. Userlike is een dienst van Userlike UG (haftungsbeschränkt) en biedt ons de mogelijkheid om via chat te communiceren met bezoekers van onze website en gerichte hulp te bieden bij vragen. Userlike gebruikt cookies en andere browser technologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Bovendien wordt Userlike gebruikt om gegevens die in chats worden ingevoerd op te slaan en door te geven door middel van cookies, waaronder uw IP-adres. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Userlike, Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van Userlike is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in de optimalisatie van ons online aanbod volgens artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door Userlike UG bepaald (haftungsbeschränkt). Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Userlike: https://www.userlike.com/data-privacy.

  19. Mouseflow CDN
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij maken gebruik van Mouseflow CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Mouseflow CDN is een dienst van Mouseflow, Inc. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website om functionaliteit van andere diensten van Mouseflow, Inc. te leveren. Voor deze diensten vindt u een aparte sectie in deze Privacy Policy. Dit onderdeel gaat alleen over het gebruik van het CDN.

    Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Mouseflow, Inc, 501 Congress Ave Suite, 150 Austin, TX 78701, Verenigde Staten, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Mouseflow CDN in stand te houden.

   2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

    Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

   3. Duur van de opslag

    De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Mouseflow, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Mouseflow CDN: https://mouseflow.com/privacy/.

  20. Google Optimize

   Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Optimize. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Met behulp van Google Optimize kunnen zogenaamde A/B-tests worden uitgevoerd, waarbij een bepaald aantal bezoekers van de website iets andere inhoud te zien krijgt. Google Optimize maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het opslaan van Google Optimize cookies is gebaseerd op artikel 6 (1) lid f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zijn website te optimaliseren.

 4. Mouseflow
  1. Aard en omvang van de verwerking

   Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren (met alleen een geanonimiseerd IP-adres). Hierdoor ontstaat een logboek van muisbewegingen, muisklikken en toetsenbordinteractie, met de bedoeling individuele bezoeken aan deze website willekeurig opnieuw af te spelen als zogenaamde session replays, alsmede te evalueren in de vorm van zogenaamde heatmaps en hieruit potentiële verbeteringen voor deze website af te leiden. De door Mouseflow verzamelde gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden niet aan derden doorgegeven. De opslag en verwerking van de verzamelde gegevens vindt plaats binnen de EU.

   Wij gebruiken Mouseflow om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

  2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

   Ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking door Mouseflow ligt in de bovengenoemde doeleinden. De rechtsgrondslag is artikel 6 paragraaf 1 lid f AVG.

  3. Duur van de opslag

   Wij anonimiseren IP-adressen. Daarbij wordt het laatste octet van de IP-adressen verwijderd.

   Mouseflow maakt gebruik van persistente cookies die na een bepaalde periode automatisch worden verwijderd.

  4. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

   Als u niet wilt dat Mouseflow uw gegevens verzamelt, kunt u hiertegen bezwaar maken op alle websites die Mouseflow gebruikt door op de volgende link te klikken:

   https://mouseflow.com/opt-out/

   Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst. Let op het volgende: Als u uw cookies verwijdert of de incognitomodus van uw browser gebruikt of een andere browser gebruikt, kunt u nog steeds worden gevolgd.

   Bovendien zal u bij uw eerste bezoek aan dit domein gevraagd worden of en met welke cookies u akkoord gaat. U heeft dus van meet af aan de mogelijkheid om bezwaar te maken. Cookies van Mouseflow vallen onder de categorie statistieken.

 5. Youtube
  1. Aard en omvang van de verwerking

   Wij hebben YouTube Video op onze website geïntegreerd. YouTube Video is een onderdeel van het videoplatform van YouTube, LLC, waarop gebruikers inhoud kunnen uploaden, deze kunnen delen via het internet en gedetailleerde statistieken kunnen ontvangen. YouTube Video stelt ons in staat om inhoud van het platform te integreren in onze website.

   YouTube Video maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren, gebruikers te herkennen en gebruikersprofielen op te stellen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de activiteit van de beluisterde inhoud te analyseren en om rapporten te genereren. Als een gebruiker geregistreerd is bij YouTube, LLC, kan YouTube Video de afgespeelde video's koppelen aan het profiel.

   Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van YouTube, LLC, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven.

  2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

   Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een platformonafhankelijke levering van inhoud volgens artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

  3. Duur van de opslag

   De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door YouTube, LLC. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor YouTube Video: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 6. Google reCAPTCHA
  1. Aard en omvang van de verwerking

   Wij hebben onderdelen van Google reCAPTCHA op onze website geïntegreerd. Google reCAPTCHA is een dienst van Google Ireland Limited en stelt ons in staat om te onderscheiden of een contactverzoek afkomstig is van een natuurlijke persoon of geautomatiseerd is door middel van een programma. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven.

   Bovendien registreert Google reCAPTCHA de verblijfstijd en de muisbewegingen van de gebruiker om geautomatiseerde verzoeken van menselijke verzoeken te kunnen onderscheiden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google reCAPTCHA te behouden.

  2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

   Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. voor bescherming bij het indienen van formulieren volgens artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

  3. Duur van de opslag

   De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 7. CDNJS
  1. Aard en omvang van de verwerking

   Wij gebruiken CDNJS om de inhoud van onze website correct af te leveren. CDNJS is een dienst van Cloudflare, Inc. die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

   Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met de hulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Cloudflare, Inc, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van CDNJS te handhaven.

  2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

   Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

  3. Duur van de opslag

   De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Cloudflare, Inc. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van CDNJS: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 8. Cloudflare CDN
  1. Aard en omvang van de verwerking

   We gebruiken Cloudflare CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Cloudflare CDN is een dienst van Cloudflare, Inc. die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

   Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met de hulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Cloudflare, Inc, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Cloudflare CDN te handhaven.

  2. Rechtsgrondslag voor deze verwerking

   Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 lid f. AVG.

  3. Duur van de opslag

   De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Cloudflare, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Cloudflare CDN: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 • Databeveiliging

  Wij nemen technische, contractuele en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de gegevensverwerking volgens de laatste stand van de techniek te waarborgen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de basisverordening gegevensbescherming, worden nageleefd en dat de door ons verwerkte gegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten ook de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze servers. Houd er rekening mee dat SSL-codering alleen actief is als het sleutelsymbool in de onderste menubalk van uw browservenster verschijnt en het adres begint met https:// voor gegevensoverdracht via het internet. SSL (Secure Socket Layer) maakt gebruik van encryptietechnologie om gegevensoverdracht te beschermen tegen illegale toegang door derden. Als deze optie niet beschikbaar is, kunt u er ook voor kiezen om bepaalde gegevens niet via het internet te verzenden.

  Alle informatie die u aan ons doorgeeft, wordt opgeslagen en verwerkt op onze servers in de Bondsrepubliek Duitsland.

 • Verstrekken van gegevens aan derden en derde aanbieders

  De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in het kader van de wettelijke voorschriften. Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor contractuele doeleinden op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO of op basis van legitieme belangen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO met betrekking tot de economische en effectieve werking van ons bedrijf.

  In het kader van de orderafhandeling conform art. 28 DSGVO doen wij een beroep op onderaannemers voor de levering van onze diensten, in het bijzonder voor de exploitatie, het onderhoud en de hosting van onze IT-systemen. Wij hebben de nodige wettelijke voorzorgsmaatregelen genomen, evenals passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

 • Externe diensten en inhoud op onze website

  Wij nemen externe diensten of inhoud op onze website op. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

  Bij het gebruik van een dergelijke dienst of de weergave van inhoud van derden worden om technische redenen communicatiegegevens zoals datum, tijd en IP-adres tussen u en de desbetreffende aanbieder uitgewisseld. Dit is in het bijzonder uw IP-adres, dat nodig is voor de presentatie van de inhoud in uw browser.

  Het kan zijn dat de aanbieder van de betreffende diensten of de inhoud van uw gegevens voor verdere, eigen doeleinden verwerkt. Omdat wij echter geen invloed hebben op de gegevens die van derden worden verzameld en de verwerking ervan door deze derden, kunnen wij geen bindende uitspraken doen over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

  Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectievelijke aanbieders van de door ons geïntegreerde diensten of inhoud die verantwoordelijk zijn op grond van de gegevensbeschermingswetgeving.

  De volgende lijst geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud en links naar hun privacyverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en mogelijke bezwaren.

  • Indien u gebruik maakt van de betaaldiensten van derden (bijv. PayPal, Visa, Mastercard, giropay), wordt de betaling verwerkt met behulp van de betalingsdienstaanbieder CrefoPayment GmbH & Co. KG, Feurigstr. 59, 10827 Berlijn (hierna "CrefoPay" genoemd), aan wie wij uw in het kader van het bestelproces verstrekte persoonlijke gegevens alsmede informatie over uw bestelling conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO doorgeven. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan CrefoPay voor de verwerking van betalingen en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel. De momenteel geldende CrefoPay richtlijnen voor gegevensbescherming zijn te vinden op https://media.crefopay.de/files/AGBs_und_Datenschutzrichtlinien.pdf.
  • a
  • Kaarten van de "Google Maps"-service van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: .
  • Video's van het "YouTube"-platform van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Uw rechten

  Als wij persoonsgegevens van u verwerken, bent u de betrokkene in de zin van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) en heeft u de volgende rechten jegens ons met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

  • Recht van inzage (art. 15 DSGVO)
  • Recht op correctie (art. 16 DSGVO)
  • Recht op wissen (art. 17 DSGVO)
  • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 DSGVO)
  • Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking (art. 21 DSGVO)
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DS-GVO)
 • Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen, om deze aan te passen aan gewijzigde rechtssituaties of bij wijzigingen in de dienstverlening of de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over de verwerking van gegevens. Voor zover de toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de verklaring inzake gegevensbescherming bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, zullen de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers worden aangebracht.

  Informeert u zich regelmatig over de inhoud van de privacyverklaring.

×

ACE Stoßdämpfer GmbH | Inloggen

Geregistreerde online klanten, gelieve hier in te loggen.
Voor alle nieuwe klanten wordt bij de bestelling een account aangemaakt.
Als u al klant bent, neem dan contact op met ebiz@ace-int.eu.