Prijsaanvraag

Privacyverklaring

In deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u over welke persoonlijke gegevens wij bij uw bezoek aan onze website verwerken en welke rechten u heeft. Wij verzoeken u daarom de volgende informatie aandachtig te lezen.

Persoon-Gerelateerde gegevens is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw adres en communicatiegegevens of uw e-mailadres.

Onder Verwerking wordt verstaan elke bewerking of reeks bewerkingen, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, met elkaar in overeenstemming brengen of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

De betrokken Persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

Verantwoordelijke of "voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

De Gebruiker omvat alle categorieën van betrokkenen. Daaronder vallen onze zakenpartners en andere bezoekers van onze website.

Voor de gebruikte termen verwijzen we ook naar de definities in artikel 4 van de basisregelgeving inzake gegevensbescherming (DSGVO). De gebruikte termen, zoals "gebruiker", moeten op een genderneutrale manier worden opgevat.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke

  ACE Stoßdämpfer GmbH
  Albert-Einstein-Str. 15
  DE - 40764 Langenfeld

  Tel: +49 (0)2173 - 9226-10
  Fax: +49 (0)2173 - 9226-19
  E-Mail info@ace-int.eu

  Vertegenwoordigers van de verantwoordelijke zijn de directeuren Jürgen Roland, Dr. Peter Kremer en Mark Wilhelms

 2. Gegevensbeschermingsfunctionaris

  U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op datenschutz@ace-int.eu  of via ons postadres met de toevoeging "Functionaris voor gegevensbescherming".

 3. Verwerking van persoonsgegevens
  1. Bezoek onze website
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Wanneer u onze website bezoekt, geeft uw browser om technische redenen ook bepaalde gegevens door aan onze webserver. Het gaat hierbij om de volgende gegevens (zogenaamde serverlogbestanden):

    • IP-adres
    • Datum en tijdstip van de aanvraag
    • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
    • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
    • Besturingssysteem en de toegangsstatus / HTTP-statuscode ervan
    • Overgedragen hoeveelheid gegevens
    • Website waarvan de aanvraag afkomstig is ("refferer URL")
    • Browser, taal en versie van de browsersoftware
   2. Rechtsbasis van de verwerking

    De opslag van deze gegevens in logbestanden is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te waarborgen. Zij dienen om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

   3. Juridische basis van de verwerking

    Wij verzamelen deze gegevens op basis van ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, lid f, DSGVO om onze website te kunnen weergeven en de veiligheid ervan te kunnen garanderen.

   4. Duur van de opslag

    Informatie in de logfiles wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) gedurende maximaal 52 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor het bewijs, mogen niet worden gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag ervan in logbestanden is om technische redenen noodzakelijk. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

  2. Online-Shop
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Als u een zakelijke klant bent en onze online shop wilt gebruiken, dient u een gebruikersaccount aan te maken. U kunt het gebruiken om toekomstige bestellingen sneller te plaatsen, meerdere verzendadressen op te slaan en uw bestelgeschiedenis te bekijken.

    In beide gevallen verwerken wij de volgende gegevens: Aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, BTW-nummer, bedrijf, straat, adresbijlage, postcode, plaats, land, telefoon, fax.

   2. Doel van de gegevensverwerking

    De gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een bestelling en voor het verlenen van contractuele diensten.

   3. Rechtsbasis van de verwerking

    Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO.

   4. Duur van de opslag

    De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Bewaringsverplichtingen vloeien voort uit commerciële en fiscale redenen. Volgens de wettelijke voorschriften vindt de opslag plaats voor 6 jaar overeenkomstig § 257, lid 1, HGB (commerciële brieven, boekhouding) en voor 10 jaar overeenkomstig § 147, lid 1, AO (bijv. boekhouding, commerciële en zakelijke brieven, fiscaal relevante documenten).

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    Als u een gebruikersaccount heeft aangemaakt, kunt u dit op elk moment laten verwijderen.

    De gegevens die in verband met een bestelling worden verwerkt, zijn onderworpen aan commerciële en fiscale bewaarverplichtingen. De gebruiker kan dus geen bezwaar maken.

  3. Contactformilier en e-mail contact
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Op onze website vindt u een contactformulier waarmee u een bezoek of terugbellen kunt aanvragen. U kunt ook de nieuwe ACE-catalogus bestellen.

    Als u deze optie gebruikt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Dit betekent de volgende gegevens: bedrijf, voornaam, achternaam, functie, telefoonnummer, faxnummer, straat, postcode, plaats, land, e-mail adres en website.

    U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres info@ace-int.eu. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen..

    In dit verband zullen de gegevens niet worden doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek en voor de behandeling van de aanvraag.

   2. Doel van de gegevensverwerking

    De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor de verwerking van de aanvraaggegevens. Als u contact met ons opneemt per e-mail, is dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

   3. Rechtsbasis van de verwerking

    Wanneer u contact met ons opneemt (via het contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt voor de afwikkeling van de contactaanvraag en de afwikkeling van de contactaanvraag conform art. 6 lid 1 sub b) DSGVO.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende dialoog met de gebruiker is beëindigd. De dialoog wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan de dialoog niet worden voortgezet. Stuur uw herroeping naar info@ace-int.eu. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

  4. Sollicitaties (carrière)
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Als u geïnteresseerd bent om voor ACE Stoßdämpfer GmbH te werken, kunt u zich online aanmelden. Onder het menu-item "Jobs & Career" vindt u vacatures die wij hebben geadverteerd. U kunt ons ook een open sollicitatie sturen.

    Als u zich per e-mail bij ons aanmeldt, verwerken wij de gegevens die u bij ons hebt ingediend om de aanvraagprocedure uit te voeren.

    Uw persoonlijke gegevens kunnen worden ingezien door de personeelsdienst en de afdeling die verantwoordelijk is voor het invullen van de vacature.

   2. Doel van de gegevensverwerking

    Wij verwerken persoonsgegevens voor het besluit over het aangaan van een arbeidsverhouding, in het bijzonder voor het selectieproces van geschikte kandidaten en de administratieve uitvoering van de sollicitatieprocedure.

   3. Rechtsbasis van de verwerking

    Rechtsbasis is § 26 lid 1 BDSG-neu.

   4. Duur van de opslag

    Als de aanvraag tot een arbeidsverhouding leidt, verwerken wij deze gegevens voor de uitvoering van een arbeidsverhouding. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in onze personeelsadministratie.

    Indien de sollicitatie niet tot een arbeidsverhouding leidt, worden deze gegevens 3 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure gewist, rekening houdend met de termijn voor het instellen van een vordering in het kader van de AGG, tenzij de sollicitant overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het DSGVO en artikel 7 van het DSGVO toestemming heeft gegeven voor de langdurige opslag van zijn persoonsgegevens om zo nodig ook in geval van een nieuwe vacature in aanmerking te kunnen komen voor een nieuwe sollicitatieprocedure.

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    De informatie die u ons toestuurt kan te allen tijde op verzoek worden vernieuwd of verwijderd. Om dit te doen, stuur een e-mail naar karriere@ace-int.eu. Dit is niet van toepassing als u in een lopende sollicitatieprocedure heeft gesolliciteerd naar een specifieke functie bij ons. In dit geval bewaren wij de door u voor deze functie verstrekte informatie tot het einde van de wettelijke termijnen voor het indienen van een klacht (in het bijzonder § 15 AGG).

  5. Cookies
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen schadelijke software zoals virussen. Cookies bevatten een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser op een unieke manier te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd. Deze website maakt gebruik van tijdelijke en permanente cookies.

    1. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het gaat hierbij met name om zogenaamde sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie toe te wijzen. Wanneer u terugkeert naar onze website, kan uw computer herkend worden. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.
    2. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
   2. Doel van de gegevensverwerking

    Wij gebruiken cookies om onze website aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken, te verbeteren en om aanvragen te versnellen. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend. Dit omvat bijvoorbeeld inloggegevens en winkelwagenfuncties.

   3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

    De rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO.

   4. Duur van de opslag

    Sessiecookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

    Permanente cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    Als gebruiker heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u ervoor zorgen dat cookies helemaal niet worden opgeslagen of aan het einde van uw internetsessie automatisch worden verwijderd. Selecteer hiervoor "geen cookies accepteren" in de instellingen van uw browser. In Microsoft Internet Explorer selecteert u "Tools > Internet-opties > Privacy > Instellingen"; in Fire-fox selecteert u "Tools > Instellingen > Privacy > Cookies"; als u een andere internetbrowser gebruikt, raadpleegt u de helpfunctie van de browser voor instructies over hoe u cookies kunt voorkomen en verwijderen.

    Houdt er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

    Daarnaast wordt u bij uw eerste bezoek aan dit domein via een cookie-consent-banner gevraagd of en welke cookies u accepteert. U kunt alle cookies accepteren of bepaalde categorieën uitsluiten. Als u een cookiecategorie uitsluit, worden deze cookies niet voor u ingesteld. U heeft ook de mogelijkheid om uw cookie-instellingen te wijzigen. Klik hiervoor op "Cookie-instellingen" in de voettekst van deze website.

  6. Webanalyse
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"), op onze website.

    Google analyseert uw gebruik van onze website voor ons. Hiervoor gebruiken we cookies. We hebben beschreven wat cookies zijn en hoe ze kunnen worden verwijderd in de "Cookies" sectie hierboven.

    De door Google verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (bijv. de door ons bezochte pagina's) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS, waar deze wordt opgeslagen, geanalyseerd en de resultaten in anonieme vorm aan ons ter beschikking worden gesteld.

    Op onze website gebruiken we de door Google aangeboden IP-anonimisering. Hier wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

    Google is gecertificeerd in het EU-US Privacy Shield dat een adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert voor de gegevens die Google in de VS bezit.

   2. Doel van de gegevensverwerking

    Google gebruikt deze informatie in onze opdracht om het gebruik van onze website te evalueren en om rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze website. Dit stelt ons in staat om uw online ervaring beter vorm te geven en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te vergroten.

   3. Rechtsbasis van de verwerking

    Onze legitieme belangstelling voor de gegevensverwerking door Google Analytics ligt in de bovengenoemde doeleinden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

   4. Duur van de opslag

    Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Standaard eindigen de sessies na 30 minuten van inactiviteit en de campagnes eindigen na zes maanden. De termijn voor campagnes kan maximaal twee jaar bedragen

   5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, zoals beschreven in het gedeelte „cookies“ hierboven. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van onze website verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de beschikbare Google-browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als u wilt voorkomen dat Google Analytics in de toekomst uw gegevens verzamelt wanneer u onze website bezoekt via verschillende apparaten (met name mobiele apparaten zoals smartphones of tablets), dan moet u zich afmelden voor alle gebruikte systemen. Als u hier klikt, wordt deze opt-out cookie ingesteld. Als u hier klikt, wordt deze opt-out cookie ingesteld.

    Google Analytics uitschakelen

    Houd er rekening mee dat deze opt-out-cookie alleen webanalyse verhindert zolang u deze cookie niet heeft verwijderd. Voor meer informatie over Google Analytics raadpleegt u de gebruiksvoorwaarden voor Google Analytics, het beveiligings- en privacybeleid van Google Analytics en de privacyverklaring van Google.

    Bovendien wordt u bij uw eerste bezoek aan dit domein gevraagd of u akkoord gaat met cookies en zo ja, met welke cookies u akkoord gaat. Dit geeft u de mogelijkheid om vanaf het begin bezwaar te maken. Cookies van Google vallen onder de categorie "statistieken".

  7. Mouseflow
   1. Omvang van de gegevensverwerking

    Deze website gebruikt Mouseflow, een webanalyse-instrument van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te verzamelen (alleen met anonieme IP-adressen). Dit resulteert in een protocol van muisbewegingen, muisklikken en interactie met het toetsenbord, met de bedoeling om individuele bezoeken aan deze website willekeurig te reproduceren als zogenaamde sessie-herhalingen en deze te evalueren in de vorm van zogenaamde heat maps en mogelijke verbeteringen voor deze website af te leiden. De gegevens die door Mouseflow worden verzameld zijn niet persoonlijk en worden niet doorgegeven aan derden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU.

    Wij gebruiken Mouseflow om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

   2. Rechtsbasis van de verwerking

    Onze legitieme belangstelling voor de verwerking van gegevens door middel van muisstromen ligt in de bovengenoemde doeleinden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

   3. Duur van de opslag

    Wij maken IP-adressen anoniem. Dit verwijdert het laatste octet van IP-adressen.

    Mouseflow maakt gebruik van permanente cookies, die na een bepaalde periode automatisch worden verwijderd.

   4. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

    Als u niet wilt dat Mouseflow uw gegevens verzamelt, kunt u hiertegen bezwaar maken op alle websites die Mouseflow gebruiken door op de volgende link te klikken:

    https://mouseflow.de/opt-out

    Een opt-out cookie wordt dan ingesteld. Let op het volgende: Als u uw cookies verwijdert of de incognitomodus van uw browser of een andere browser gebruikt, kan het zijn dat u verder gevolgd wordt.

    Bovendien wordt u bij uw eerste bezoek aan dit domein gevraagd of u akkoord gaat met cookies en zo ja, met welke cookies u akkoord gaat. Dit geeft u de mogelijkheid om vanaf het begin bezwaar te maken. Cookies van Mouseflow vallen onder de categorie "statistieken".

  8. Gstatic
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij maken gebruik van Google CDN om de inhoud van onze website op de juiste manier aan te bieden. Google CDN is een dienst van Google Ireland Limited, die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

    Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals grafieken of scripts, sneller beschikbaar te maken met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang heeft tot deze inhoud, maakt u verbinding met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waar uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google CDN te handhaven.

   2. Doel en rechtsgrondslag

    Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1, onder f). AVG.

   3. Opslagperiode

    De werkelijke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

  9. Youtube
   1. Aard en omvang van de verwerking

    We hebben YouTube-video op onze website geïntegreerd. YouTube Video is een onderdeel van het videoplatform van YouTube, LLC, waar gebruikers inhoud kunnen uploaden, delen via het internet en gedetailleerde statistieken kunnen ontvangen. YouTube Video stelt ons in staat om content van het platform te integreren in onze website.

    YouTube Video maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren, gebruikers te herkennen en gebruikersprofielen aan te maken. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de activiteit van de beluisterde inhoud te analyseren en om rapporten te genereren. Als een gebruiker is geregistreerd bij YouTube, LLC, YouTube Video kan de video's die worden afgespeeld koppelen aan het profiel.

    Wanneer u toegang heeft tot deze content, maakt u verbinding met servers op YouTube, LLC, en wordt uw IP-adres en, indien van toepassing, browserinformatie, zoals uw gebruikersagent, verzonden.

   2. Doel en rechtsgrondslag

    Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een platformonafhankelijke levering van inhoud in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f). AVG.

   3. Opslagperiode

    De werkelijke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door YouTube, LLC. Voor meer informatie, zie het YouTube-videoprivacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

  10. Google reCAPTCHA
   1. Aard en omvang van de verwerking

    We hebben componenten van Google reCAPTCHA op onze website geïntegreerd. Google reCAPTCHA is een dienst van Google Ireland Limited en stelt ons in staat om te onderscheiden of een contactverzoek afkomstig is van een natuurlijk persoon of geautomatiseerd is door een programma. Wanneer u toegang heeft tot deze inhoud, maakt u verbinding met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waar uw IP-adres en, indien van toepassing, browserinformatie zoals uw Useragent wordt verzonden.

    Daarnaast registreert Google reCAPTCHA de bestede tijd en de muisbewegingen van de gebruiker om geautomatiseerde verzoeken te onderscheiden van menselijke verzoeken. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google reCAPTCHA te handhaven.

   2. Doel en rechtsgrondslag

    Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. voor bescherming bij het indienen van formulieren overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). AVG.

   3. Opslagperiode

    De werkelijke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

  11. CDNJS
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij gebruiken CDNJS om de inhoud van onze website op de juiste manier aan te bieden. CDNJS is een dienst van Cloudflare, Inc. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website.

    Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller aan te bieden met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang heeft tot deze inhoud, maakt u een verbinding met servers van Cloudflare, Inc. waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van CDNJS te handhaven.

   2. Doel en rechtsgrondslag

    Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1, onder f). AVG.

   3. Opslagperiode

    De concrete opslagduur van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Cloudflare, Inc. Zie voor meer informatie het CDNJS Privacybeleid: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

  12. Cloudflare CDN
   1. Aard en omvang van de verwerking

    Wij gebruiken Cloudflare CDN om de inhoud van onze website op de juiste manier aan te bieden. Cloudflare CDN is een dienst van Cloudflare, Inc. die als Content Delivery Network (CDN) op onze website fungeert.

    Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller aan te bieden met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang heeft tot deze inhoud, maakt u een verbinding met servers van Cloudflare, Inc. waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Cloudflare CDN te handhaven.

   2. Doel en rechtsgrondslag

    Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1, onder f). AVR.

   3. Opslagperiode

    De concrete opslagduur van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Cloudflare, Inc. Zie voor meer informatie het Cloudflare CDN Privacybeleid: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 4. Databeveiliging

  Wij nemen technische, contractuele en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de gegevensverwerking volgens de laatste stand van de techniek te waarborgen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de basisverordening gegevensbescherming, worden nageleefd en dat de door ons verwerkte gegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten ook de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze servers. Houd er rekening mee dat SSL-codering alleen actief is als het sleutelsymbool in de onderste menubalk van uw browservenster verschijnt en het adres begint met https:// voor gegevensoverdracht via het internet. SSL (Secure Socket Layer) maakt gebruik van encryptietechnologie om gegevensoverdracht te beschermen tegen illegale toegang door derden. Als deze optie niet beschikbaar is, kunt u er ook voor kiezen om bepaalde gegevens niet via het internet te verzenden.

  Alle informatie die u aan ons doorgeeft, wordt opgeslagen en verwerkt op onze servers in de Bondsrepubliek Duitsland.

 5. Verstrekken van gegevens aan derden en derde aanbieders

  De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in het kader van de wettelijke voorschriften. Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor contractuele doeleinden op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO of op basis van legitieme belangen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO met betrekking tot de economische en effectieve werking van ons bedrijf.

  In het kader van de orderafhandeling conform art. 28 DSGVO doen wij een beroep op onderaannemers voor de levering van onze diensten, in het bijzonder voor de exploitatie, het onderhoud en de hosting van onze IT-systemen. Wij hebben de nodige wettelijke voorzorgsmaatregelen genomen, evenals passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

 6. Externe diensten en inhoud op onze website

  Wij nemen externe diensten of inhoud op onze website op. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

  Bij het gebruik van een dergelijke dienst of de weergave van inhoud van derden worden om technische redenen communicatiegegevens zoals datum, tijd en IP-adres tussen u en de desbetreffende aanbieder uitgewisseld. Dit is in het bijzonder uw IP-adres, dat nodig is voor de presentatie van de inhoud in uw browser.

  Het kan zijn dat de aanbieder van de betreffende diensten of de inhoud van uw gegevens voor verdere, eigen doeleinden verwerkt. Omdat wij echter geen invloed hebben op de gegevens die van derden worden verzameld en de verwerking ervan door deze derden, kunnen wij geen bindende uitspraken doen over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

  Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectievelijke aanbieders van de door ons geïntegreerde diensten of inhoud die verantwoordelijk zijn op grond van de gegevensbeschermingswetgeving.

  De volgende lijst geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud en links naar hun privacyverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en mogelijke bezwaren.

  • Indien u gebruik maakt van de betaaldiensten van derden (bijv. PayPal, Visa, Mastercard, giropay), wordt de betaling verwerkt met behulp van de betalingsdienstaanbieder CrefoPayment GmbH & Co. KG, Feurigstr. 59, 10827 Berlijn (hierna "CrefoPay" genoemd), aan wie wij uw in het kader van het bestelproces verstrekte persoonlijke gegevens alsmede informatie over uw bestelling conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO doorgeven. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan CrefoPay voor de verwerking van betalingen en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel. De momenteel geldende CrefoPay richtlijnen voor gegevensbescherming zijn te vinden op https://media.crefopay.de/files/AGBs_und_Datenschutzrichtlinien.pdf.
  • a
  • Kaarten van de "Google Maps"-service van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: .
  • Video's van het "YouTube"-platform van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 7. Uw rechten

  Als wij persoonsgegevens van u verwerken, bent u de betrokkene in de zin van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) en heeft u de volgende rechten jegens ons met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

  • Recht van inzage (art. 15 DSGVO)
  • Recht op correctie (art. 16 DSGVO)
  • Recht op wissen (art. 17 DSGVO)
  • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 DSGVO)
  • Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking (art. 21 DSGVO)
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DS-GVO)
 8. Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen, om deze aan te passen aan gewijzigde rechtssituaties of bij wijzigingen in de dienstverlening of de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over de verwerking van gegevens. Voor zover de toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de verklaring inzake gegevensbescherming bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, zullen de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers worden aangebracht.

  Informeert u zich regelmatig over de inhoud van de privacyverklaring.

×

ACE Stoßdämpfer GmbH | Inloggen

Geregistreerde online klanten, gelieve hier in te loggen.
Voor alle nieuwe klanten wordt bij de bestelling een account aangemaakt.
Als u al klant bent, neem dan contact op met ebiz@ace-int.eu.